נושא שילוט פרטי (עסק) במושבה מוסדר באמצעות יחידת שילוט אשר מטפלת בהפקת רישיון להצבת שילוט.

שילוט יותקן בהתאם להוראות חוק העזר חוק עזר למזכרת בתיה (מודעות ושלטים), התש"ס 2000- (ראה קישור לחוק העזר מטה)

חוק עזר למזכרת בתיה (הודעות ושלטים התש"ס 2000)


להלן הנחיות להגשת בקשה להצבת שלט בעסק:
• בעל עסק יגיש, ליחידת השילוט, בקשה לקבלת רישיון להצגת שלט ויציב את השלט בעסק רק לאחר שקיבל רישיון לכך ושילם אגרה כדין. האגרות לפרסום שלט או מודעה יהיו כקבוע בחוק העזר הנ"ל.
• רישיון להצבת השלט יהא תקף למשך השנה הקלנדרית בלבד, והוא יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה בה ניתן, אלא אם כן, ברישיון השלט צוין מועד אחר.
• לכל בית עסק תותר הצבת שלט אחד בלבד, שמוצמד לחזית, למעט במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת השילוט ו/או מי שהוסמך על ידה.
• גודל השלט, מיקומו וצורתו יעמדו בכל התנאים הקבועים בחוק העזר ולרבות בתנאים הבאים:

 • רוחב השלט לא יחרוג מרוחב חזית העסק.
 • השלט יכלול כיתוב בעברית.
 • לא תותר הצבתו של שלט אלקטרוני אלא בהתאם להוראות חוק העזר מודעות ושלטים.
 • לא תותר הצבה של שלטי בד.
  • שלט מואר המותקן על בית העסק יעמוד בתנאים המפורטים בחוק העזר לגבי שילוט מואר.
  • הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים סמוכים.
  • בבתי עסק ברחוב רוטשילד יוצב שילוט בהתאם לחוק העזר האמור ובהתאם לאמור במדיניות המועצה.
  • בכל מקרה, יפעל בעל העסק בהתאם למדיניות המועצה ולקריטריונים שנקבעו על ידה כפי שיפורסמו על ידה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.
  • הבקשה תכלול:
 • הדמייה מלאה של השלט כולל: תרשים השלט, מידותיו, מיקומו, תוכנו ופרטי היצרן
 • פרטי המסגרת/המתקן עליו/ה יותקן השלט
 • פרטי מתקין השלט ואופן חיבורו
 • בשלט מואר בלבד – אישור אחריות מאת חשמלאי מוסמך על תקינות המתקן וכי המתקן מצוייד במפסק
  פחת וצנרת החשמל מוסתרת.
 • נסח טאבו מעודכן ואישור מכל בעלי המגרש/הנכס או אישור מנציגות מוסמכת עפ"י דין של המגרש/הנכס
 • התחייבות לתשלום אגרת שילוט
 • התחייבות להסרת השלט עפ"י דרישת המועצה
 • יודגש: תוקף הרישיון הינו עד 31.12 בשנה בה ניתן.

שימו לב!

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

ליצירת קשר:

שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

מפת הגעה:

הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

  הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב