בתאריך 04/12/2012 ייכנס לתוקפו תיקון מספר 3 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשע"ב– 2012.

על פי חוק זה תשולם תוספת לאגרת הרשיון עבור כלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס.

להלן סכומי האגרות החדשים:

  • אגרת רישיון לכלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס 337 ₪.
  • אגרת חיסון לכלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס 29 ₪

סה"כ תשלום אגרות רישיון וחיסון כנגד כלבת עבור כלבה לא מעוקרת או כלב לא מסורס יהיה 366 ₪.

אגרת חיסון ורישיון לכלבה מעוקרת או כלב לא מסורס לא משתנה ותעמוד על 51.5 ₪ כפי שהיא כיום.

כלב עד גיל שישה חודשים או כלב שחוסן במהלך חייו מעל 8 חיסוני כלבת הרשומים באתר משרד החקלאות (או מוכחים ברישיונות על ידי בעל הכלב) יקבל פטור אוטומטי מאגרה מוגדלת.

גם כלב הטהור גזע לרבייה או כלב הסובל ממצב בריאותי שאינו מאפשר סירוס או עיקור יכולים לקבל פטור.

בקשה לפטור מעיקור או סירוס לכלב/ה שאינה/אינו יכול/ה לעמוד בניתוח מחמת מצב בריאותי או כלב טהור גזע, תוגש על ידי בעל הכלב בכתב אל:

הרופא הווטרינר הרשותי. יש לצרף לבקשה מסמכים כמוגדר בנוהל המפורסם בקישור זה.

לנוחותכם מצורף בדף הבא הנוסח המלא של התיקון (מספר 3) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשע"ב – 2012.

בברכה,
דר' קובי איבגי
רופא וטרינר רשותי.

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 3), התשע"ב – 2012*

תיקון סעיף 20

1. בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002‏[1], בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

(ג) על סכום האגרה המשולמת בעד רישיון להחזקת כלב מסורס או מעוקר ייווסף סכום של 300 שקלים חדשים בעד רישיון להחזקת כלב שאינו כלב כאמור (בסעיף זה – הסכום הנוסף); הסכום הנוסף יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם להוראות לעדכון האגרה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), המנהל רשאי –

(1) להורות בנוהל כי מתן רישיון להחזקת כלב שאינו מסורס או מעוקר יהיה פטור מתשלום הסכום הנוסף בשל גיל או בשל מצב בריאותי של הכלב;

(2) לפי בקשה בכתב של מחזיק הכלב ומנימוקים שיירשמו – לפטור אותו מתשלום הסכום הנוסף, ורשאי הוא לדרוש מסמכים להוכחת קיומם של התנאים לפטור, אם מצא שמתקיים אחד מאלה:

(א) עקב מצבו הבריאותי של הכלב, סירוס או עיקור יסכן בסבירות גבוהה את חייו;

(ב) הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו, לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין היתר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים טהורי גזע, והוכר על ידי ארגון בין-לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות ובמסחר בין-לאומיים בכלבים טהורי גזע."

תחילה

2. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

* התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב (29 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 448, מיום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012), עמ' 124.

[1] ס"ח התשס"ג, עמ' 216; התשס"ה, עמ' 751.

שימו לב!

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

ליצירת קשר:

שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

מפת הגעה:

הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

    הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב