המועצה המקומית מזכרת בתיה > מידע לתושב.ת > אגפי ומחלקות המועצה > רישוי עסקים > הליך קבלת רישיון עסק

הליך קבלת רישיון עסק

תהליך קבלת רישיון עסק

להגשת בקשה לרישיון עסק, יש לצרף את המסמכים המפורטים הנ"ל:

 1. צילום ת"ז וספח / צילום רשיון נהיגה של מגיש הבקשה.
 2. במידה ומדובר בבקשה המוגשת ע"י תאגיד (חברה בע"מ/ עמותה וכיוצ"ב) יש לצרף תדפיס מידע עדכני מרשם החברות, וכן אישור מורשה חתימה.
 3. במידה ומגיש הבקשה אינו בעל העסק, עליו להגיע עם ייפוי כוח וצילום תעודת זהות מטעם בעל העסק/ החברה.
 4. העתק חוזה שכירות / אישור בעלות נכס.
 5. העתק חשבון ארנונה.
 6. סט תוכניות לרישוי עסק 5 עותקים + עותק דיגיטלי ע"ג דיסק (ראה הנחיות למתכנן) / ניתן להעביר תוכנית עסק באופן מקוון.
 7. אגרת תשלום ע"פ מס פריטי הרישוי בצו רישוי עסקים מעודכן לפי שר האוצר.
 8. אישור נגישות/ פטור מנגישות.

אישורים נוספים יידרשו במידת הצורך ע"פ מהות העסק ופריט העסק ע"פ צו רישוי עסקים (שאלון סביבתי לאיכות הסביבה, אישור מז"ח, אישור על התקנת מפריד שומן, שאלון מילוי פרטים למעבדות, פרשה טכנית).

להגשת בקשה רישיון לרכב הובלת מזון

זכאים להגיש רק חברות שמקומם בתחומי הרשות, או בעל רכב תושב מזכרת בתיה.

לבקשה להובלת מזון יש לצרף:

 1. רישיון נהיגה/ צילום תעודת זהות.
 2. רישיון רכב בתוקף
 3. תעודת כיול בתוקף הכוללת: כיול גששי טמפ', מד טמפ', תרמוגרף.
 4. שרטוט הרכב בתנאי שהרכב פחות מ5 שנים על הכביש
 5. תיעוד טמפ' במשך יום עבודה.
 6. תמונות ארגז פנימי וחיצוני.

שלבי הטיפול של המחלקה לרישוי עסקים

שלב ראשון: בדיקה ראשונית למסמכים שהוגשו. במידה וחסרים מסמכים תימסר הודעה למגיש הבקשה בדבר הצורך בהשלמת מסמכים. לא תטופל בקשה אם חסרים מסמכים רלוונטיים .

שלב שני: בדיקת תכניות העסק על עמידה בהנחיות להגשה.

שלב שלישי: הבקשה תועבר לנותני האישור הרלוונטיים לצורך בחינת הבקשה (הנדסה, כבאות, בריאות, משטרה, הגנת הסביבה ועוד).

הערה: קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון

בדיקת גורמים / נותני האישור

מתן אישורי הגורמים כרוך לרוב בביקורת בעסק, ומתן דוח דרישות לביצוע.
לאחר מילוי וביצוע דרישות גורם הרלוונטי, יונפק אישור ויועבר לידיעת הרשות.

אם אחד מהגורמים מסרב לתת את אישורו, תינתן על כך הודעה מאת מח` רישוי עסקים או ישירות מהגורם עצמו.

אישורם של הנותנים מותנה על פי רוב במילוי דרישותיהם ורישיון העסק יונפק לאחר שיתקבל אישורם של כל הגורמים. (קישור לטבלת גורמים).

גורמים אחרים על פי חיקוק אחר בצו רישוי עסקים

התניה של רישיון העסק באישור מוקדם של גורמים ממשלתיים אחרים שאינם חלק מנותני האישור המצוינים לעיל.

לדוגמה: קבלת רישיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של רישיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה.

קביעת תנאים ע"י גורמים המאשרים

נותן האישור רשאי להוסיף/ לשנות לעסק תנאים ברישיון, שניתן לצמיתות/ לתקופה, בכל עת שיתעורר הצורך לכך. קביעת

התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק, בשל ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.

ערעור

ניתנת אפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט מחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים על סירוב למתן רישיון/ ביטול רישיון/ תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.

השגה

ע"פ סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 , המבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו, רשות הרישוי או נותן אישור לפי חוק זה. רשאי להגיש השגה על כך או על סירוב לתת לו רישיון לרשות או לנותן האישור, לפי העניין.

קישור לחוק רישוי עסקים

השגה על החלטת רשות הרישוי יש להוריד את הטופס בקישור הבא, ולהגישו ליחידת רישוי עסקים באופן ידני או בדוא"ל לכתובת: rasakim@mbatya.org.il

להורדת הטופס לחץ כאן

ניתן להגיש את ההשגה על החלטת נותן אישור בטופס מקוון– קישור לטופס

שימוש חורג

על פי חוק רישוי עסקים, לא ניתן לאשר רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג", שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הינו שימוש בנכס או במקום שלא בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתכנית בניין עיר (תב"ע) התקפה למקום העסק.

לדוגמה- על מנת להתיר שימוש מסחרי בדירת מגורים המהווה "שימוש חורג" יש לבצע תהליך שינוי ייעוד או הוצאת היתר ל"שימוש חורג", לפי חוק התכנון והבנייה. "שימוש חורג" שניתן לעסק הינו זמני ומחייב ביצוע תהליך חידוש מדי תקופה. יותר מתוקף ה"שימוש החורג".

שימו לב!

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

ליצירת קשר:

שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

מפת הגעה:

הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

  הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב