המועצה המקומית מזכרת בתיה > המושבה שלי > מועצת היישוב > וועדות המועצה

וועדות המועצה

הוועדות השונות הן המסגרת בה ממקדת המועצה את עבודתה.

זהו למעשה הפורום הציבורי המקצועי של הרשות המקומית. הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים, וכולם מטכסים עצה עם נציגים הנוגעים לעניין.

ועדת הנהלה

גבי גאון : יו”ר, שמואל משולם, לימור פדלון, קובי שטיינברג, אפרת רובין-ברד, דביר צמח, יערה ישורון, יואב לאור

ועדת ביטחון

גבי גאון: יו״ר, יואב לאור, יערה ישורון, אהוד אביר-לב, אריק לילינג, קב״ט המועצה, שוטר קהילתי, מנהלת הרשות היישובית לביטחון קהילתי

ועדת ביקורת

אריק לילינג – יו”ר, אסף הירשפלד, אהוד אביר-לב

ועדת הנחות בארנונה

אופירה מור – יו”ר, אפרת רובין-ברד, גזברית המועצה, מנהלת מח’ שרותים חברתיים, יועמ”ש, מנהלת מדור גביה

ועדה להקצאת קרקע או מבנה

יוספה חליבה, מנכ”ל: יו”ר, זהבית דרויש – גזברית המועצה, ציפי טאוב-מהנדסת המועצה, ליליאן הראל-ממונה על הנכסים, יועמ”ש

ועדה חקלאית

אילן לוין: יו”ר, יואב לאור , ארקין עמיהוד, שקולניק צבי, פרס מולי, ארקין אבינועם, נעים חיים, מלר צבי

ועדת מל”ח

גבי גאון: יו”ר, יוספה חליבה – מנכ”ל המועצה: ראש מטה, שרון קפרא-מנהל מח’ ביטחון: רכז הוועדה, מנהלי תחומים.

ועדת ערר לארנונה

עו”ד גלעד קצב: יו”ר, גיתית דבש, יצחק קסיס

ועדת מכרזים

שמואל משולם: יו”ר, דביר צמח, יואב לאור, לימור פדלון, אריק לילינג, אהוד אביר-לב

ועדה מקומית לתכנון ולבניה

נציג המועצה: גבי גאון-ראש המועצה

ועדת שימור אתרים

יערה ישורון: יו”ר, לימור פדלון, אפרת רובין-ברד, רוני פררו, ציפי טאוב-מהנדסת המועצה, יוע"מש, יו”ר המועצה לשימור אתרים, מנהלת מחוז מרכז-שימור אתרים, מרכזת מקצועית: ליליאן הראל – אחראית נכסים

ועדה למניעת אלימות סמים ואלכוהול

קובי שטיינברג: יו״ר, לימור פדלון, אופירה מור, מנהלת יחידת הנוער, מנהלת הרשות היישובית לביטחון קהילתי

ועדת רכש

גזברית המועצה: יו״ר, מנהלת מחלקת הפיקוח, שבתאי אכו, יועמ״ש

ועדת התקשרויות

מנכ״לית המועצה: יו״ר, גזברית המועצה, יועמ״ש

ועדת תרומות

מנכ״לית המועצה: יו״ר, גזברית המועצה, יועמ״ש.

ועדת השקעות

גזברית המועצה: יו״ר, מנכ״לית המועצה, עובדת מח׳ כספים

ועדת איכות הסביבה

דביר צמח: יו”ר, שמואל משולם, רוני פררו, אופירה מור, יוסי חג’ג’-מנהל מח’ שפ”ע, נציג המשרד להגנת הסביבה- ליאורה ניצן, יעל ב

ועדה מייעצת לשילוט

יוספה חליבה – מנכ”ל המועצה: יו”ר, יוסי חג’ג’-מנהל מח’ שפ”ע, ציפי טאוב-מהנדסת, יועמ”ש

נציגי המועצה באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה

ראש המועצה – גבי גאון

נציג המועצה ברשות הניקוז

מהנדסת המועצה – ציפי טאוב

ועדת ביטחון וחירום

ועדת חובה המייעצת ומסייעת למשטרה בענייני המשמר האזרחי ועוסקת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום בישוב. הועדה מהווה ממשק עם גופי החירום שמחוץ לרשות, כגון: פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך מל”ח ועוד.

ועדת ביקורת

ועדת חובה הדנה ומטפלת בדוחות הביקורת של מבקר הרשות, מבקר המדינה וגורמים אחרים ועוקבת אחר תיקון הליקויים. חברי הועדה יהיו רק נבחרים מבין חברי המועצה.

ועדת הנהלה

ועדת חובה המרכזת, מתאמת ומייעצת בניווט מועצת הרשות – בפרט, ובניהול ענייני הרשות – בכלל. הועדה מתפקדת בפועל כהנהלת הקואליציה המקומית.

ועדת הנחות בארנונה

ועדת חובה שתפקידה לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הועדה, על פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת, במרחב ההחלטה שהתיר החוק, בסוגי הנחות שונים, על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

הורדת טופס לבקשת הנחה בארנונה

ועדה להקצאת קרקע או מבנה

ועדת חובה אשר באמצעותה בלבד רשאית הרשות המקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם וללא מכרז לגוף הפועל בתוך תחום רשות (בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה) לטובת הציבור ביישוב, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

תבחינים להקצאת קרקע

ועדה חקלאית

ועדת חובה המייצגת את ענייני החקלאים בישוב ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאיים של תחום הרשות המקומית. במזכרת בתיה הועדה נבחרת ע”י החקלאים (8 חברים) ונציג נוסף של המועצה.

ועדת מל”ח (משק לשעת חירום)

ועדת חובה האמורה להכין את הישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום. הועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טענות אישור המועצה. הועדה מטפלת גם באסונות (טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור) ברגיעה.

ועדת ערר על קביעת ארנונה

ועדת חובה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל”ו-1976

תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר) תשל”ז-1977

ועדת ערר – פרוטוקולים

הורדת טופס לבקשת הנחה בארנונה

ועדה מקומית לתכנון ולבניה

ועדת חובה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של הרשות המרחבית.

ועדת מכרזים

ועדת חובה שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות לרשות בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ בפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. הועדה בודקת את כל ההצעות שמתקבלות למכרז החל מהרגע בו נפתחת תיבת ההצעות, דרך בירור הפגמים בהצעות, תיקון טעויות, פסילת הצעות וכלה בהמלצה בפני ראש המועצה.

ועדת איכות הסביבה

ועדת חובה שאמורה להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה, ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש “בק קיימא” של הסביבה.

ועדה לשימור אתרים

התאם לתופסת הרביעית לחוק התכנון והבניה תשכ”ה-1965, כל רשות מקומית תקים ועדה לשימור אתרים. תפקיד הועדה

להכין רשימה של אתרים הראוייים לשימור וכן לייעץ למועצה ולועדה המקומית בכל עניין הנוגע לשימורם של אתרים.

ועדה מייעצת לשילוט

ועדה מקצועית מייעצת לראש המועצה הבודקת באם בקשה לשילוט תואמת את הוראות חוק העזר למודעות ולשלטים וממליצה

לראש המועצה על מתן רשיון או סירוב לתיתו, וכן על תנאים שייקבעו ברשיון או תנאים לנתינתו.

איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה

איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה “דרום יהודה” פועל למען הגשמת מטרותיו ויעדיו בשמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים.

רשות הניקוז

פועלת על פי חוק הניקוז. זהו גוף סטטוטורי שמטרתו מניעת נזקי שיטפונות תוך הסדרת זרימת הנחלים.

שימו לב!

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

ליצירת קשר:

שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

מפת הגעה:

הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

    הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב