בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005, מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות.

בהתאם לתיקון ימונה במוסד ציבורי מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה.

רכזת הנגישות במועצה היא: גב' מרב מנטל

handasa@mbatya.org.il