הוועדות השונות הן המסגרת בה ממקדת המועצה את עבודתה.

זהו למעשה הפורום הציבורי המקצועי של הרשות המקומית.

הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים, וכולם מטכסים עצה עם נציגים הנוגעים לעניין.

ועדת הנהלה – מאיר דהן : יו"ר, יגאל עובדיה, שירי בן שמעון, אופירה מור, יצחק פסטרנק

ועדת ביטחון – מוריס פרץ: יו"ר, ישראל גרינפלד - מנהל מח' בטחון, יוסי חג'ג''-מנהל מח' שפ"ע, חזי גוטמן, יעקב זיון, צעידי , עמיר, מוריס רסקין, יואב תם

ועדת ביקורת – שמואל משולם: יו"ר, חנוך פרקל, אבנר דבש

ועדת הנחות בארנונה – יגאל עובדיה - יו"ר, יערה ישורון, גזברית המועצה, מנהלת מח' שרותים חברתיים, יועמ"ש, מנהלת מדור גביה

ועדה להקצאת קרקע או מבנה – ירון טמיר- מזכיר: יו"ר, זהבית דרויש - גזברית המועצה, ציפי טאוב-מהנדסת המועצה, ליליאן הראל-ממונה על הנכסים, יועמ"ש

ועדה חקלאית – : אילן לוין: יו"ר,       , ארקין עמיהוד, שקולניק צבי, פרס מולי, ארקין אבינועם, נעים חיים, מלר צבי

ועדת מל"ח – מאיר דהן : יו"ר, ירון טמיר-מזכיר המועצה: ראש מטה, ישראל גרינפלד-מנהל מח' ביטחון: רכז הוועדה, מנהלי תחומים.

ועדת ערר לארנונה – עו"ד ליאון אמירס: יו"ר, גלעד קצב, יצחק קסיס

 ועדת מכרזים – יצחק פסטרנק: יו"ר, אהוד אביר לב, יגאל עובדיה, חנוך פרקל, גבריאל גאון, אופירה מור ויערה ישורון - מ"מ

ועדה מקומית לתכנון ולבניה - : נציג המועצה:מאיר דהן-ראש המועצה

ועדת שימור אתרים יצחק פסטרנק: יו"ר, גבריאל גאון, יגאל עובדיה, ציפי טאוב-מהנדסת המועצה, יוע"מ, יו"ר המועצה לשימור אתרים, מנהלת מחוז מרכז-שימור אתרים, אחראית נכסים

 ועדת איכות הסביבה – אופירה מור: יו"ר, מאיר דהן - סגן יו"ר, נציג תנועת מש"ב-לא מונה, נציג תנועת המושבה-לא מונה, יוסי חג'ג'-מנהל מח' שפ"ע, נציג המשרד להגנת הסביבה, ד"ר רוני קינג, יעל ברנד, אורלי אביר לב, דני בית דין, עינת חשין כהן

ועדה מייעצת לשילוט – ירון טמיר- מזכיר המועצה: יו"ר, יוסי חג'ג'-מנהל מח' שפ"ע, ציפי טאוב-מהנדסת, יועמ"ש

נציגי המועצה באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה - ראש המועצה - מאיר דהן

נציג המועצה ברשות הניקוז - מהנדסת המועצה - ציפי טאוב
 
 
 
ועדת ביטחון וחירום
ועדת חובה המייעצת ומסייעת למשטרה בענייני המשמר האזרחי ועוסקת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום בישוב. הועדה מהווה ממשק עם גופי החירום שמחוץ לרשות, כגון: פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך מל"ח ועוד.
ועדת ביקורת
ועדת חובה הדנה ומטפלת בדוחות הביקורת של מבקר הרשות, מבקר המדינה וגורמים אחרים ועוקבת אחר תיקון הליקויים. חברי הועדה יהיו רק נבחרים מבין חברי המועצה.
ועדת הנהלה
ועדת חובה המרכזת, מתאמת ומייעצת בניווט מועצת הרשות - בפרט, ובניהול ענייני הרשות - בכלל. הועדה מתפקדת בפועל כהנהלת הקואליציה המקומית.
ועדת הנחות בארנונה
ועדת חובה שתפקידה לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הועדה, על פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת, במרחב ההחלטה שהתיר החוק, בסוגי הנחות שונים, על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.
ועדה להקצאת קרקע או מבנה
ועדת חובה אשר באמצעותה בלבד רשאית הרשות המקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם וללא מכרז לגוף הפועל בתוך תחום רשות (בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה) לטובת הציבור ביישוב, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.
ועדה חקלאית
ועדת חובה המייצגת את ענייני החקלאים בישוב ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאיים של תחום הרשות המקומית. במזכרת בתיה הועדה נבחרת ע"י החקלאים (8 חברים) ונציג נוסף של המועצה.
ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)
ועדת חובה האמורה להכין את הישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום. הועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טענות אישור המועצה. הועדה מטפלת גם באסונות (טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור) ברגיעה.
ועדת ערר על קביעת ארנונה
ועדת חובה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי
הארנונה.
ועדה מקומית לתכנון ולבניה
ועדת חובה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של הרשות המרחבית.
ועדת מכרזים
ועדת חובה שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות לרשות בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ בפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. הועדה בודקת את כל ההצעות שמתקבלות למכרז החל מהרגע בו נפתחת תיבת ההצעות, דרך בירור הפגמים בהצעות, תיקון טעויות, פסילת הצעות וכלה בהמלצה בפני ראש המועצה.
ועדת איכות הסביבה
ועדת חובה שאמורה להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה, ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש "בק קיימא" של הסביבה.
 
ועדה לשימור אתרים
בהתאם לתופסת הרביעית לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, כל רשות מקומית תקים ועדה לשימור אתרים. תפקיד הועדה
להכין רשימה של אתרים הראוייים לשימור וכן לייעץ למועצה ולועדה המקומית בכל עניין הנוגע לשימורם של אתרים.
ועדה מייעצת לשילוט
ועדה מקצועית  מייעצת לראש המועצה הבודקת באם בקשה לשילוט תואמת את הוראות חוק העזר למודעות ולשלטים וממליצה
לראש המועצה על מתן רשיון או סירוב לתיתו, וכן על תנאים שייקבעו ברשיון או תנאים לנתינתו.
איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה
איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה "דרום יהודה" פועל למען הגשמת מטרותיו ויעדיו בשמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים.
רשות הניקוז
פועלת על פי חוק הניקוז. זהו גוף סטטוטורי שמטרתו מניעת נזקי שטפונות תוך הסדרת זרימת הנחלים.