האזרחים הוותיקים מהווים כיום שיעור גבוה מכלל האוכלוסייה בישראל, לאור הקדמה הטכנולוגית והעלייה בתוחלת החיים, שיעור זה ילך ויגדל בעתיד הקרוב.

מתוך הערכה לפעילות הרשויות המקומיות ומתוך תפיסה כי הן אחראיות על רווחתם של האזרחים שבתחום שיפוטם, נחקק חוק האזרחים הוותיקים התש"ן-1989..

בהתאם לתיקון בחוק (תיקון מס' 9), התש"ע-2010, תמנה כל רשות מקומית יועץ לענייני אזרחים ותיקים אשר יהווה מען לאוכלוסיה זו ואשר ירכז תוכניות וחשיבה לטווח ארוך.

היועץ לרשות המקומית ייעץ לראש הרשות המקומית, למועצת הרשות ולעובדי הרשות, בכל עניין הנוגע לאזרחים הוותיקים שבתחומי הרשות המקומית, ובכלל זה בעניינים אלה:

  1. הרחבה ושיפור של שירותים קיימים לאזרחים ותיקים.
  2. גיבוש מדיניותה של הרשות המקומית לשם קידום ענייני האזרחים הוותיקים.
  3. הפעולות שיש לנקוט לשם טיפוח תודעה ציבורית בענייני אזרחים ותיקים באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.

גיה בר קופל
יועצת ראש המועצה לענייני אזרחים ותיקים.
m-revacha@mbatya.org.il

 

דיווח היועצת לענייני אזרחים ותיקים 2016