בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005, מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות.

בהתאם לתיקון ימונה במוסד ציבורי מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה.

פניה לאחראי לנושא במועצה תעשה באמצעות מזכירות מחלקת הנדסה:

08-937117        handasa@mbatya.org.il