המועצה מפרסמת מעת לעת מכרזים פומביים בנושאים שונים, לצורך קבלת הצעות מחיר. מסמכי המכרזים, הכוללים טפסי הצעות, טיוטת ההסכם המוצע ופרטים נוספים ניתנים לרכישה במדור הגביה של המועצה (יסמין 1) בשעות העבודה הרגילות. התשלום עבור מסמכי המכרז אינו מוחזר.
לפרטים בנושא מכרזי משאבי אנוש ניתן ליצור קשר בטלפון 08-9371105.
 

מכרז 4-2017 - מכרז מסגרת לביצוע עבודות סלילה, פיתוח והתקנת תשתיות (30.8.2017)

הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז, תנאי הסף, קיומו של מפגש מציעים נוסף ודחיית המועד להגשת הצעות

הודעת עדכון למכרז 4-2017

מסמך הבהרות למכרז 4-2017

 

# שם מסמך צפייה/הורדה
01/2018 מכרז לפקח חנייה וחוקי עזר
04/2017 מכרז פומבי 4-2017 - כתב כמויות ואומדן
04/2017 מכרז פומבי 4-2017 מכרז מסגרת לביצוע עבודות סלילה, פיתוח והתקנת תשתיות