היתר בניה - מידע כללי (הפרטים המלאים נמצאים בתיק מסמכים)
היתרי הבניה יונפקו ע"י הועדה המרחבית לתכנון ולבניה "זמורה".
ניתן יהיה להוציא היתרי בניה בנפרד לכל אחד מיח"ד צמודי הקרקע הבנויים על מגרש בניה אחד, על פי התכנית הראשית ונספח הבינוי לפיתוח ובתנאי שיוצגו פתרונות מפורטים לזיקת מעבר של בעלי יח"ד הנוספים במגרש, לתשתיות תת-קרקעיות ועיליות, והכל בהתאם לתנאי תקנון הת.ב.ע. זמ/2/250.

שלבי הטיפול בבקשה ע"י הועדה / מינהלת הפרויקט

המידע שלהלן הינו תמציתי - (חוברת מידע המפרטת הנחיות ותיקי מסמכים ניתן להוריד מהאתר).
הבקשה להיתר עוברת בדיקה בידי צוות מינהלת הפרויקט ונבדקת התאמתה לתכנית בינוי פיתוח שבתוקף באותה עת ולדרישות מרוכזות בהוראות התכנית ומהוות חלק ממנה.
במידה והבקשה עונה ותואמת לתכנית בינוי ופיתוח היא תובא לדיון בפני הועדה המרחבית לתכנון ולבניה זמורה. הועדה בודקת את התאמת התוכניות לחוק תכנון ובניה ולתקנון תב"ע מז 250/2. במידה ויש תיקונים מהותיים תידרשו בדרך כלל לתקנם טרם הבאת הבקשה לדיון.
כאשר הבקשה תואמת את כל דרישות החוק היא תובא בדרך כלל לאישור רשות הרישוי. כאשר הבקשה כוללת הקלות תובא הבקשה בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה.

תשלומים

לצורך קבלת ההיתר יש להסדיר את כל התשלומים המתחלקים למספר סוגים:
אגרות בנייה - אגרות אלו משולמות לוועדת זמורה על פי תקנות התכנון והבניה. האגרות משולמות לכל מ"ר בניה. סכומי האגרות והכללים נקבעו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970.
עם הגשת הבקשה ישולמו 20% מסכום האגרות כמקדמה ע"פ דרישת הועדה המרחבית זמורה.
היטלי פיתוח - משולמים עבור צנרת מים, ביוב, תיעול, כבישים ומדרכות על פי חוקי העזר של הרשות המקומית. התעריפים קבועים בחוקי העזר שאושרו ע"י משרד הפנים ופורסמו כחוק במדינת ישראל, לכן, לא ניתן להעניק לגביהם הנחות/הפחתות. ההיטלים משולמים עבור מרכיב הקרקע ועבור מרכיב הבניין.                                                                                                                                                        

לגבי מרכיב הקרקע - ההיטל משולם עבור כל מ"ר קרקע של המגרש; לגבי מרכיב הבניה - ההיטל משולם עבור כל מ"ר מהבניה המתוכננת על המגרש, כפי שעולה מתוך הבקשה להיתר בניה שמוגשת ע"י מבקש הבניה.

מופנית תשומת הלב לכך שבמרכיב הבניין נכללים השטחים שבנייתם מתבקשת בבקשה להיתר בניה במונחי ברוטו (כלומר נכללים במניין השטחים גם שטחי השירות).

סכום מוצמד נכון לנובמבר 2015        מחיר נומינאלי לפי חוק העזר            האגרה         
20 ש"ח  14.06 ש"ח  תיעול-קרקע
76 ש"ח  60.54 ש"ח  סלילת כביש-קרקע
41 ש"ח  32.88 ש"ח  סלילת מדרכה-קרקע
22 ש"ח  15.03 ש"ח  תיעול-בנוי
186 ש"ח  150.11 ש"ח  סלילת כביש-בנוי
102 ש"ח  81.52 ש"ח  סלילת מדרכה-בנוי


עיתוי התשלום בגין מרכיב הקרקע שונה מעיתוי התשלום בגין מרכיב הבנייה.
בגין מרכיב הקרקע יוצאו חיובים ע"י המועצה עם הגשת תוכנית הפתוח המפורטת ותחילת העבודות באתר, גם אם טרם הוגשה בקשה להיתר בניה ע"י בעל הקרקע, והכול כמפורט בחוקי העזר של המועצה.
בגין מרכיב הבנייה יוצאו חיובים ע"י המועצה רק עם הגשתה של בקשה להיתר בניה ע"י בעל הקרקע וממנה ייגזר סכום ההיטלים (בהתאם לשטחי הבניה המתבקשת).
היטל השבחה- בגין אישורה של תכנית מתאר, הקלה או שימוש חורג, יש לשלם היטל השבחה לוועדה המרחבית, עפ"י הוראות החוק והנחיות הועדה המרחבית.
מדיניות המועצה הינה לא לאשר תוספת יחידות דיור כלשהן על בסיס מה שמכונה תוספת "שבס" ובאמצעות שינוי תב"ע נקודתי.

הנחיות, מסמכים והוראות לתכנון והגשת בקשת היתר
הנחיות להגשת בקשה להיתר
חוברת הוראות והנחיות לבינוי ופיתוח
 
תוכנית בינוי ופיתוח
תוכנית אדריכלות
תוכנית פיתוח
תוכנית תנועה