בהתאם להנחיית משרד הפנים אנו מפרסמים את הדו"ח לתושב  לשנת 2017
דו"ח זה אושר לפרסום ע"י משרד הפנים, וגם פורסם כמודעה בעיתונות המקומית.