העבודות כמעט והסתיימו . עם זאת, בשל עיכוב בייצור אבני המדרכה המרובעות הנדרשות להשלמת המדרכה במרכז המסחרי שליד "מגה" בחברת אקרשטיין לא הושלמה מדרכה זו. אבנים אלו תסופקנה מייד לאחר סוכות ואז נוכל להשלים סופית את הפרוייקט.